IPPEC INDUSTRIA

As propias características do Concello de As Pontes fan do mesmo un atractivo para os que están pensando na localización de un proxecto inversor o para a creación da súa empresa.

Infraestructuras en comunicacións modernas e de recente construcción, recursos enerxéticos e naturais de gran calado, man de obra formada e especializada pola tradición industrial do concello e o apoio institucional para a posta en marcha de novos proxectos fan de As Pontes un paraíso industrial de Galicia.

As excelentes infraestructuras en comunicación fan de As Pontes o epicentro para a implantación de novas empresas o proxectos inversores.
Autovía AG64 Autovía Ferrol-Vilalva que fai de exe integrador e conecta As Pontes cos Portos de Ferrol (Exterior e Interior) e coa Meseta Castellana.
Autopista A9. Que conecta As Pontes co aeroporto da Coruña e con toda a vertiente atlántica de Galicia así como con Portugal.
Portos de Ferrol, a tan só 15 minutos de As Pontes. Permiten o tráfico de mercancías con distintos puntos da Península Ibérica e con Europa e Asia. Estando abertos á configuración de novas liñas de tránsito.
Aeroportos de Coruña e Santiago. A unha distancia de 40 minutos o primeiro de unha hora o segundo a través de autopista A9.

As Pontes é un dos municipios de Galicia con mayor metros cuadrados dedicados a chan de carácter industrial. Ainda así, o desenrolo de novas zoas industrial segue sendo unha das principais liñas de traballo do Concello.
As Pontes sigue sendo un destino industrial non só pola disposición de terreo senon tamén pola calidade do mesmo en características coma a disposición das mellores infraestructuras de comunicacións, dos recursos enerxéticos, tecnolóxicos e naturais.

As Pontes conta con unha poboación eminentemente xoven. A tradición industrial do municipio dotouno de recursos humáns cualificados sendo constante o esforzo de formación e actualización que se ven facendo.

Dende un punto de vista enerxético, As Pontes conta cunha posición estratéxica inmellorable:
Complexo Eléctrico de ENDESA con 2500 MW instalados.
Central de Ciclo Combinado de ENDESA
Próxima á Planta de Regasificación de REGANOSA
Centrais Hidroeléctricas da Ribeira e do Eume
Numerosos parques eólicos por todo o Concello.
Desde o punto de vista de recursos naturais, podríamos decir que é o Concello que conta con mayor cantidade de auga para uso industrial, xa que conta con:
Lago de As Pontes, a antiga mina de carbón a ceo aberto foi convertida nun lago de 18 km de perímetro e 200 metros de profundidade.
Pantano da Ribeira, que conta con unha Central Hidroeléctrica.
Pantano do Eume, tamén coa sua propia central.
Por outro lado, e destacable a existencia de un texido empresarial diversificado, contando cunha gran cantidade de empresas auxiliares do sector industrial.

Foto cedida por Marisol Souto

INSTITUTO PONTÉS DE PROMOCIÓN ECONÓMICA

O IPPEC preséntase o 20 de febrero de 2009 como un ente que aglutina unha serie de actuacións encamiñadas á promoción e desenvolvemento industrial de As Pontes. Este Instituto dependente do Concello de As Pontes, está apoiado pola Xunta de Galicia así como polo Instituto Galego de Promoción Económica, proporcionándolle un carácter oficial de encontro de todos os sectores implicados na creación de emprego.

O IPPEC está xestionado por un equipo de profesionais e técnicos que ofrecen un asesoramento personalizado para cada proxecto de inversión.
O funcionamento do IPPEC é coma se fora unha ventanilla única para a recepción de todos os proxectos de inversión a realizar no Concello de As Pontes, de forma que tanto a solicitude de chan industrial coma o asesoramento para a búsqueda de axudas e financiamento son tarefas habituais dos nosos técnicos.

Os técnicos do IPPEC están a súa entera disposición para asesorarlle respecto ás posibilidades de acceso a financiación pública para cofinanciar o seu proxecto de inversión.
Este servizo de asesoramento permitiralle:
Identificar todas as axudas existentes para a financiación do presuposto de inversión
Establecer o calendario óptimo para ter acceso a estas axudas dunha forma máis proveitosa para o proxecto.

O IPPEC como ferramenta de promoción e creación de emprego actúa como interlocutor dos promotores dun proxecto de inversión ante os Organismos Públicos que otorgan as axudas e o financiamento de este tipo de proxectos industriais.
Esta función ten como obxectivo crear un clima de apoio institucional e político ós proxectos que elixan As Pontes como ubicación prioritaria das súas inversións.

POLÍGONOS INDUSTRIAIS

O Parque Empresarial de Penapurreira dispón dunha superficie total de 822.267 m2, que o converten no polígono industrial máis grande das Pontes, en relación á superficie total.

A creación deste polígono industrial foi impulsada desde O “Plan de Desenvolvemento Económico-Industrial para As Pontes”, que estivo financiado por ENDESA, A Xunta de Galicia, e o Instituto para a Reestruturación da Minería do Carbón e o Desenvolvemento Alternativo das Comarcas Mineiras, (IRMC). Actuou como entidade promotora das obras de urbanización e acondicionamento XESTUR-Coruña.

O proxecto de urbanización, que desenvolve O “Plan Parcial do Polígono Industrial de Penapurreira”, realizouse por fases, en función das dispoñibilidades económicas e das necesidades reais do chan industrial.

A distribución dos usos públicos e privados do chan aplicable á superficie computable do Polígono Industrial de Penapurreira, é a seguinte:

– Superficie total computable do Parque: 822.267 m2

– Usos industriais e comerciais: 537.921 m2

Nel establecéronse principalmente empresas con instalacións de tamaño mediano e grande. En canto aos sectores produtivos, hai unha diversidade considerable: transformación do metal, alimentación, fabricación de pellets, distribución agrogandeira, fabricación de encapsulantes fotovoltaicos, transformación dá madeira, impresión e tecnoloxía… Estes sectores garanten unha diversidade e un futuro máis prometedor ao municipio.

Situar a carón a autovía AG-64 que une Porto Exterior de Ferrol coa A-6 (Península) e a A-8 (Transcantábrica)
* 20 km ao Porto Exterior de Ferrol.
* 60 km ao aeroporto dá Coruña.

O parque empresarial dos Airios é un polígono industrial situado a un quilómetro do centro urbano da vila das Pontes. Foi creado polo Concello das Pontes nos anos 80, debido á gran demanda do chan industrial que existía. Naqueles tempos había moitas empresas que se instalaron pola súa conta en terreos que non estaban cualificados como chan industrial. Coa construción deste polígono tentouse solucionar esta situación.

A parte máis antiga do polígono ten unha superficie de 232.508,2 m2, das cales 33.607 m2 corresponden á infraestrutura viaria e 198.901,2 m2 é a superficie industrial.

O parque empresarial dos Airios está dividido en 67 parcelas, das cales 63 están ocupadas, dúas están abaixo á titularidade do concello das Pontes e as outras dúas corresponden a unha escavación arqueolóxica.

Os empresarios que se instalaron nos Airios tiñan a cesión das parcelas por parte do Concello das Pontes por un prazo de tempo de 75 anos. A característica principal destas empresas é que se trata de Pemes, xa que o tamaño das parcelas oscila entre 900 m2 e 5000 m2, aínda que a maioría están contorna vos 1000 m2. En xuño do ano 2006 O Concello saca a concurso as parcelas do polígono industrial.

A ampliación do polígono industrial dos Airios conta cunha superficie total de 229.700 m2 da cal a superficie industrial é de 139.795 m2.

O tamaño das parcelas oscila entre os 16.336 m2 da parcela máis grande e 3.170,7 m2 da parcela máis pequena.

Ten acceso directo á Autovía AG-64 que une Porto Exterior de Ferrol con A-6 (Península) e A-8 (Transcantábrica)
* 20 km ao Porto Exterior de Ferrol.
* 60 km ao aeroporto da Coruña.

A actividade empresarial das Pontes non se limita ao perímetro dos seus dous polígonos industriais. O pulo da actividade económica no municipio deu lugar á habilitación doutros dous espazo: os de Cruz das Cabezas e o da Balsa, que cunha consideración urbanística diferente, a de ASENTAMENTOS INDUSTRIAIS, contribúen igualmente á creación de emprego e riqueza e á diversificación empresarial do municipio.

O máis amplo é o da Balsa, que engade ao municipio 600.000 m2 de solo industrial a disposición, principalmente, de industrias de tamaño grande. O de Cruz das Cabezas ten unha superficie de 122.000 m2.

* Superficie: 722.000 m2 (suma das dúas zonas: Cruz das Cabezas e A Balsa)